«Κάλλιστόν ἐστί κτῆμα

παιδεία βροτοῖς»

(«Το πιο όμορφο απόκτημα για

τους ανθρώπους είναι η παιδεία»)